Privacy verklaring van Mediation Resultaat

Mediation Resultaat, gevestigd aan de Heuvelstraat 20
5461 GK te Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Heuvelstraat 20 5461 GK Veghel
Website: https/www.mediationresultaat.nl
e-mail: info@mediationresultaat.nl
tel: +31 6 55187987

A.J.W. van den Hoogen is de Functionaris Gegevensbescherming van Mediation Resultaat. Hij is te bereiken via: info@mediationresultaat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mediation Resultaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Mediation Resultaat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar indien zij betrokken zijn in een mediation zaak.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mediationresultaat.nl, dan verwijderen wij deze informatie indien dit niet in strijd is met beroepshalve gestelde eisen of wettelijke verplichtingen.

– burgerservicenummer (BSN) indien dit in het kader van een mediation zaak noodzakelijk is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Mediation Resultaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mediation Resultaat analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Mediation Resultaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Mediation Resultaat verwerkt ook persoonsgegevens die betrekking hebben op een mediation zaak ten einde een mediation zaak te kunnen verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming,
Mediation Resultaat neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mediation Resultaat) tussen zit. Mediation Resultaat gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Split-Online: Dit is een programma om berekeningen die onderdeel zijn van een scheidings-mediation uit te voeren.

AMV support: Dit is een bedrijf waar Mediation Resultaat zich tot went voor ondersteuning bij mediation vraagstukken.
Microsoft Office programma’s zoals Excel- Word deze programma’s worden gebruikt om verslagen en berekeningen te kunnen maken zoals die nodig kunnen zijn in een mediation traject.
Communicatie programma’s zoals Outlook en andere e-mail programmatuur met als doel te kunnen communiceren met u of derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren,
Mediation Resultaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien uw gegevens niet onder een beroepshalve of wettelijke verplichting vallen dan is een gebruikelijke bewaartermijn van 1 jaar van toepassing. Sinds 01-01-2019 wordt er door de overheid en alle betrokken partijen gewerkt aan nieuwe wetgeving rondom mediation. Indien deze wetgeving is aangenomen zullen wij de bewaartermijnen conform deze wetgeving gaan hanteren. Tot het zover is hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens die wel onder een beroepshalve of wettelijke verplichting vallen:

Categorie persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
•Personalia > 1 tot 20 jaar > Beroepshalve of wettelijke verplichting
•Adres > 1 tot 20 jaar > Beroepshalve of wettelijke verplichting
•Alle gegevens zoals hier boven vermeld > 1 tot 20 jaar > Beroepshalve of wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden,
Mediation Resultaat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt Mediation Resultaat uw persoonsgegevens aan andere derden indien u dit wenst en met uw nadrukkelijke toestemming zoals die is opgenomen in de Mediation overeenkomst die u ondertekent hebt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mediation Resultaat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mediation Resultaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediation Resultaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit alles zover het niet onze wettelijke verplichting tot bewaren van gegevens ondermijnd. Tevens stelt onze beroepsgroep en aansprakelijkheidsverzekering eisen aan de bewaartermijn die wij dienen te hanteren uw verzoek tot wijziging en of verwijdering mag ook niet met deze eisen conflicteren. Bij het opvragen van uw gegevens zullen wij u wijzen op de bepalingen in dit Privacy statement die u middels het aanvinken van een knop moet goedkeuren alvorens u op elektronische wijze contact kunt opnemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen voor, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mediationresultaat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mediation Resultaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen,
Mediation Resultaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mediationresultaat.nl